nodejs中的事件模块

nodejs中有一个events模块,用来给别的函数对象提供绑定事件、触发事件的能力。这个别的函数的对象,我把它叫做事件宿主对象(非权威叫法),其原理是把宿主函数的原型链指向时间模块的一个对象,做一个函数继承,让宿主函数也拥有处理事件的能力
使用nodejs事件模块的demo如下:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
var EventEmitter = require('events');
var util = require('util');

function MyEmitter() {
EventEmitter.call(this);
}
util.inherits(MyEmitter, EventEmitter);

var myEmitter = new MyEmitter();
myEmitter.on("hehe",function(){
console.log("hehe")
})
myEmitter.on("hehe",function(){
console.log("haha")
})
myEmitter.emit("hehe");
console.log(myEmitter.listeners("hehe"));

看node events的api http://nodejs.cn/api/events.html ,一个事件模块需要具备如下的基本功能:

  • 添加绑定事件
  • 添加绑定一次性事件
  • 移除事件监听
  • 触发事件
  • 其他需要的扩展

事件模块设计

俗话说得好,不会造轮子的车手不是一个老司机!自己实现一个简单的事件系统,实现上面几个基本的功能就行。
捋一捋思路,我们需要先实现一个事件类,用来创建不同名称的事件对象,例如click事件对象,hehe事件对象等,并在对象内部维持一个事件被触发时的处理函数列表。
对于同一个事件宿主对象而言,对它绑定的事件应该有如下特点:

  1. 同一种类型的事件对象只需要有一个
  2. 处理函数需要有多个
  3. 对于同一个事件,重复绑定同一个事件处理函数应该是无效的

于是得到如下结构:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
/**
* 定义一个事件单元类
* @param eventname
* @constructor
*/

function EventMeta(eventname){
this.name=eventname;
this.handlerMap={};
this.handlerList=[];
}

每个事件宿主对象都应该自己持有一个map,用来保存自己的事件单元对象,加上上面所说的,绑定,一次性绑定、解绑、触发,宿主函数的原型应该被指向这样一个对象:

1
2
3
4
5
6
7
var prototype={
addEventListener:addEventListener,
once:once,
removeEventListener:removeEventListener,
trigger:trigger,
getEventHandlerMap:getEventHandlerMap
}

为了让宿主函数拥有这些属性,需要一个函数来为宿主函数指一下prototype属性,这里要注意的是,一定要调用这个函数之后,再扩展宿主函数自身的prototype属性,否则会被覆盖

1
2
3
4
function czEvent(fn){
if(typeof fn!=="function") return;
fn.prototype=Object.create(prototype);
}

用户使用的时候这样调用一下就可以了

1
2
3
4
var czEvent=require("../czEvent");
function MyEmitter() {
}
czEvent(MyEmitter);

依次实现事件函数

addEventListener

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
/**
* 绑定事件监听
* @param type
* @param handler
*/

function addEventListener(eventname,handler){
var EventHandlerMap=this.getEventHandlerMap();
var meta=EventHandlerMap[eventname];
if(!meta){
meta=EventHandlerMap[eventname]=new EventMeta(eventname);
}
var handlerId=handler.__handlerId;
if(!handlerId){
EventHandlerMap.__handlerId++;
handler.__handlerId=EventHandlerMap.__handlerId;
handlerId=handler.__handlerId;
}
//对于同一事件的同一处理函数,不重复绑定
if(!meta.handlerMap[handlerId]){
meta.handlerMap[handlerId]=handler;
meta.handlerList.push(handler);
}
}

once

1
2
3
4
5
6
7
8
9
/**
* 绑定只执行一次的handler
* @param type
* @param handler
*/

function once(eventname,handler){
handler.__once=true;
this.addEventListener(eventname,handler);
}

removeEventListener

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
/**
* 移除事件监听
* @param type
* @param handdler
*/

function removeEventListener(eventname,handdler){
var EventHandlerMap=this.getEventHandlerMap();
var meta=EventHandlerMap[eventname];
if(!meta) return;
//移除一个handler的绑定
if(handdler && handdler.__handlerId){
var index=meta.handlerList.indexOf(handdler);
if(index>-1){
meta.handlerList.splice(index,1);
delete meta.handlerMap[handdler.__handlerId];
return;
}
}
//移除所有handler
meta.handlerMap={};
meta.handlerList.length=0;
}

trigger

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
/**
* 触发事件
* @param eventname
*/

function trigger(){
var EventHandlerMap=this.getEventHandlerMap();
var args=[];
var that=this;
for(var i=0;i<arguments.length;i++){
args.push(arguments[i]);
}
var eventname=args.splice(0,1);
var meta=EventHandlerMap[eventname];
if(!meta) return;
var onceHandlerList=[];
//依次同步执行handler
meta.handlerList.forEach(function(handler){
if(handler.__once){
onceHandlerList.push(handler)
}
handler.apply(this,args);
});
//清除绑定为once的事件
onceHandlerList.forEach(function(handler){
that.removeEventListener(eventname,handler);
});
}

getEventHandlerMap

1
2
3
4
5
function getEventHandlerMap(){
var EventHandlerMap=this.__EventHandlerMap;
if(EventHandlerMap) return EventHandlerMap;
return this.__EventHandlerMap={__handlerId:0};
}

包装

学(chao)习(xi)一下jquery的包装技术,让模块支持commonJs和amd

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
/**
* Created by czzou on 2016/6/30.
*/

( function( global, factory ) {
"use strict";
if ( typeof module === "object" && typeof module.exports === "object" ) {
module.exports = factory( global, true );
} else {
factory( global );
}
}(typeof window !== "undefined" ? window : this,function(window,noGlobal){
//把上面的代码copy进来
if ( typeof define === "function" && define.amd ) {
define( "czEvent", [], function() {
return czEvent;
} );
}
if ( !noGlobal ) {
window.czEvent = czEvent;
}
return czEvent;
}))

扩展

如有需求,还可以在此基础上进行一些扩展,比如nodejs的events模块支持的handler函数个数上限、handler函数抛出异常时触发的error事件等,另外,简单改写一下czEvent函数,还可以让事件模块支持给对象赋予事件处理能力的功能

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
function czEvent(fn,asObj){
if(asObj){
for(var key in prototype){
Object.defineProperty(fn,key,{
value:prototype[key]
})
}
return;
}
if(typeof fn!=="function") return;
fn.prototype=Object.create(prototype);
}

测试

分别测试nodejs的events模块,czEvent的commonJs用法,amd用法以及直接引用用法,demo就不在这里一一列举了~

github地址:https://github.com/zouchengzhuo/czevent

☞ 参与评论